คู่รักกับสินสมรสงบการเงิน

คู่รักที่พัฒนาเป็นคู่สมรสหลายคู่มักจะชอบพูดเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองที่คู่ของตนหามาได้ว่า “เงินของฉันก็คือเงินของเธอ” คำๆ นี้มันเป็นจริงหรือไม่ในบทความนี้เราจะมาศึกษากันนะครับ1.สินส่วนตัว
หมายถึง ทรัพย์สินที่คู่สมรสมีหรือหามาได้ก่อนที่จะทำการจดทะเบียนสมรสรวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไม้สอยส่วนตัวและอุปกรณ์ประกอบสัมมาอาชีพส่วนตนเอง ซึ่งทรัพย์สินในส่วนนี้ถือเป็นทรัพย์สินที่คู่สมรสแต่ละฝ่ายนั้นมีสิทธิและมีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง ท่านใดคิดว่าจะแต่งงานกับคนรวยๆเพื่อจะได้รวยตามไปด้วยก็คงต้องคิดใหม่เพราะหากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมให้ “สินเดิม” กับคุณนำมาใช้ คุณก็ไม่สามารถมีสิทธิจะไปบังคับเอากับทรัพย์สินส่วนนี้ของเค้าได้
2.สินสมรส
หมายถึง ทรัพย์สินที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายมีและหามาได้ในระหว่างการสมรสจะถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของทั้งสองฝ่ายจึงเรียกว่า “สินสมรส”นั้นเอง ซึ่งตามกฎหมายแล้วจะมีการกำหนดว่าทรัพย์สินในส่วนนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งก่นถึงจะดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินดังกล่าวได้ อาทิเช่น การขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพราะถือเป็นทรัพย์สินที่ช่วยกันสร้างมาร่วมกันนั้นเอง
3.ทรัพย์มรดก
ทรัพย์สินที่เป็นมรดกของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้น แม้ว่าจะได้รับก่อนหรือในภายหลังการจดทะเบียนสมรสก็ตามย่อมตนเป็น”สินส่วนตัว” ของคนที่ได้รับทรัพย์มรดกนั้น เว้นแต่ผู้ให้มรดกจะกำหนดเอาไว้ว่าเป็น “สินสมรส” เท่านั้น ทรัพย์มรดกดังกล่าวจึงจะอยู่ในฐานะทรัพย์สินสมระหว่างคู่สมรสทั้งสองฝ่าย
4.ของหมั้น
ในบางคู่สมรสก็อาจเลือกทำการสมรสตามประเพณีไทยแบบดั้งเดิมที่จะต้องมีการจัดพิธีหมั้นก่อนที่จะจัดพิธีสมรส แต่ในปัจจุบันก็อาจมีการปรับพิธีการให้สะดวกและทันสมัยจัดได้ง่ายขึ้นโดยมีพิธีหมั้นเช้าและจัดพิธีแต่งในตอนเย็นต่อเลยก็มี
5.ดอกผลของสินส่วนตัวและสมรส
ดอกผลของทรัพย์สินที่ไม่ว่าจะเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสก็ตามหากดอกผลดังกล่าวได้เกิดมาในระหว่างการสมรสของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายดอกผลนั้นจะตกเป็นสินสมรสทั้งหมด
ผู้อ่านบางท่านอาจกำลังจะท้วงว่าอ้าวในเมื่อมีของหมั้นแล้วสินสอดละเป็นของใคร อันว่าสินสอดนั้นคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงที่ตนจะแต่งงานด้วยเป็นค่าน้ำนมและค่าเลี้ยงดูหญิงนั้นมา ด้วยเหตุนี้เองค่าสินสอดก็ย่อมตกเป็นของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงนั้นเองจึงไม่ใช่ทั้ง “สินส่วนตัว” และ “สินสมรส” ครับ